Download
Lyrics of Gurdas Maan Sahib

To Download Click on a Link or Right Click and
Select "Save Link as" or "Save Target as".

ਜੋਗੀਆ ਵੇ ਜੋਗੀਆ

ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ

ਜੋਗੀਆ ਵੇ ਜੋਗੀਆ...............ਜੋਗੀਆ ਵੇ ਜੋਗੀਆ

ਚੱਲ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਜੋਗੀਆ............ਇਸ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਰ,
ਉਸ ਪੱਤਣ ਕੀ ਬੈਠਣਾ...............ਉਸ ਪੱਤਣ ਕੀ ਬੈਠਣਾ,
ਜਿਸ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋਗੀਆ......ਜਿਸ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ,

ਜੋਗੀਆ ਵੇ ਜੋਗੀਆ...............ਜੋਗੀਆ ਵੇ ਜੋਗੀਆ

ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ

ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਂ.......ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਂ
ਮੈਂ ਮਰੀਂ............ਮੈਂ ਮਰੀਂ..............ਮਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ,
ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ........ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ,
ਜੋਗੀਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ...............ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ


ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ..........ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ,
ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ................ਤੂੰਬੇ ਖੱਲ ਮੜਾਉਣ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈ ਨਾ ਮਰੇ..........ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈ ਨਾ ਮਰੇ,
ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਜੋਗੀਆ....................ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਕੌਣ,

ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ.............
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ...................ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ,
ਰੱਬ ਬਣਾਈਆਂ ਜੌੜੀਆਂ...............ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ,
ਜੋਗੀਆ....................................ਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ,

ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੋਜ ਦੇ..............ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੋਜ ਦੇ,
ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਫਕੀਰ.........................ੳ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ,
ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਵਜੀਰ............ਜੋਗੀਆ.............ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਵਜੀਰ,
ਛੱਡ ਮਾਨਾਂ ਮਰਜਾਣਿਆਂ.......ਛੱਡ ਛੱਡ ਮਾਨਾਂ ਮਰਜਾਣਿਆਂ,
ਮਰਨ ਦਾ ਛੱਡ ਖਿਆਲ................ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਰੇ,
ਓ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਰੇ...........ਸਾਂਈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀਆ,
ਸਾਂਈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ....................

ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ
ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆ..........ਜੋਗੀਆGurdas Maan Sahib

Jogiya

Computer and Internet

jogiya.org © 2013. All Rights Reserved
Powered by Blog - Widget
Face Upward - Widget